Tuesday, September 11, 2007

Hubungan syariat dengan Alam sekitar

Dr Hafidzi menyambung bicara,


Apa pula makna syariat? Tujuan-tujuan syariat ialah menegakkan agama dan menguruskan dunia (kehidupan) - 'Iqamatud-Din Wasiasatud-Dunya'

Menegakkan agama tidak boleh dipisahkan dari menguruskan kehidupan di dunia (termasuk semua makhluk-maklhluk Allah di bumi). Maka syariah diperturunkan kepada manusia agar ia dapat melaksanakan peranannya sebagai khalifah sebaik mungkin. Inilah jawatan yang disematkan kepada manusia ketika mana Allah hendak mencipta Adam as. Firman Allah yang bermaksud 'Sesungguhnya Aku hendak jadikan khalifah di bumi... (Al-Baqarah ayat 30?). Peranan dan kewajipan khalifah ialah mengatur kehidupan dan sumber-sumber alam sesuai dengan perentah dan syariat Allah SWT. Oleh kerana dia berjawatan khalifaf maka seluruh alam ini diletakkan di bawah pengurusan dan pengeloloaan makhluk lemah bernama manusia. Untuk membantu dia menjalankan tugasnya maka di utus rasul-rasul untuk menunjuk mereka ke jalan petunjuk yang benar dan dikurniakan akal yang luar biasa kemampuannya untuk mentadbir dan memanfaatkan semua sumber-sumber alam kurniaan Allah Taala untuk melansungkan kehidupan di atas muka bumi.

Maqasid syariah atau tujuan syariah diturunkan kepada manusia ialah untuk menjaga lima aspek kehidupan iaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga nyawa. Jika pengurusan alam sekitar mengambil kira dan berlandaskan kepada lima tonggak ini maka kita sedang menuju kepada pengurusan alam sekitar yang lestari. Sebagai contoh jika pengurusan hutan dan sumber asli menjuruskan kepada pemuliharaan alam sekitar, pemantauan kualiti air dan udara yang berterusan, pengurangan risiko pencemaran, pengekalan sumber untuk manfaat jangka panjang maka akan lahirlah masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya jika pengurusan sumber-sumber alam adalah berdasarkan kepada kepentingan kebendaan jangka pendek, eksploitasi berleluasa, penggunaan sumber yang tidak berhemah serta mengakibatkan pencemaran persekitaran maka akan berlakulah pelbagai ancaman berupa penyakit, ketidak seimbangan sosio-ekonomi dan kekacauan kepada seluruh sistem kehidupan. Dalam keadaan yang
sedemikian hampir mustahil maksud syariah yang berdasarkan kepada lima tonggak itu dapat dicapai. Masyarakat akan runtuh di mamah oleh pelbagai penyakit dan gejala sosial
termasuklah penindasan oleh golongan kapitalis, pembolotan harta oleh mereka yang berkuasa, peminggiran kelompok tertentu dari arus perdana kehidupan. Keadilan sosial menjadi igauan yang tidak terjangkau dan keselamatan nyawa, harta, akal, keturunan dan akhir sekali agama semakin terhakis.

Sambung bhg ke 3 insyaAllah

No comments: